Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Ekonomista

Informacje ogólne

"Ekonomista" to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Wydawane jest staraniem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wydanie publikacji dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 40 punktów za publikacje (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). 

Adres Redakcji: ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa.
e-mail: redakcja@ekonomista.info.pl  

Sekretariat Redakcji czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00-13.00, tel. (022) 55 15 416 (401).

Polecamy prenumeratę "Ekonomisty". Pojedyncze numery można kupić w: PWE (księgarnia), Warszawa, ul. Canaletta 4
Key Text, 01-180 Warszawa, ul. Sokołowska 9 lok. 410 (I piętro), 01-142 Warszawa,
tel. 22 632 11 36
e-mail: wydawnictwo@keytext.com.pl

2019/ 1 , 2 , 3  , 4,  

2018/  1 , 2  3 , 4 , 5 , 6  

2017/  1 , 2  3 , 4 , 5 , 6 

2016/  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2015/  1 , 2 , 3 4 , 5 , 6

2014/  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2013/  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2012 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

2011 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2010 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2009 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2008 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2007 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2006 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5

2005 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Informacja dla autorów i czytelników Ekonomisty

Wskazówki dla autorów
1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej.

2. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych przez inne wydawnictwa.

3. Redakcja prosi o składanie opracowań w 2 egzemplarzach maszynopisu, pisanego z podwójnym odstępem między wierszami, zawierającego nie więcej niż 30 wierszy na stronie, w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 30 stron. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły. Prosimy o załączenie dyskietki, jeżeli tekst stanowi wydruk komputerowy.

4. Wraz z tekstem należy złożyć jego streszczenie (w 2 egzemplarzach maszynopisu). Powinno ono zawierać główne tezy opracowania, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i być zrozumiałe bez czytania artykułu.

5. Symbole, znaki specjalne i inne powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Konieczne też jest rozróżnienie litery "l" od 1 i litery "O" od zera. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią.

6. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a notki bibliograficzne w tekście - przez podawanie autorów i roku wydania, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:

• w pozycjach książkowych - nazwisko i imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania; w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;

• w przypadku artykułu z czasopisma - nazwisko i imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok wydania i kolejny numer czasopisma.
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).

7. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach "Ekonomisty", lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane do autora z prośbą o dostosowanie go do wymagań Redakcji.

8. Materiały zamieszczone w "Ekonomiście" są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
Prenumerata

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okres nie przekraczający jednego roku. Prenumerata rozpoczyna się od najbliższego numeru po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy:

Wydawnictwo Key Text spółka z o.o.
ul. Sokołowska 9/410
01-134 Warszawa

64 1160 2202 0000 0001 1046 1312

Cena jednego numeru w prenumeracie na kraj wynosi w 2016 r. 58,80 zł; ze zleceniem dostawy za granicę równa jest cenie prenumeraty krajowej plus rzeczywiste koszty wysyłki.

Cena prenumeraty za okres obejmujący kilka numerów jest wielokrotnością tej sumy.

 Cena prenumeraty krajowej na 2016 r. wynosi 352,80 zł.

• RUCH S.A.
 

Prenumerata krajowa

Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe "RUCH" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.  
infolinia 0-801-443-12 (koszt połączenia wg taryfy operatora)

www.prenumerata.ruch.com.pl

Prenumerata zagraniczna
 

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH S.A. Biuro Kolportażu - Zespół Obrotu Zagranicznego

ul. Annopol 17 A, 03-236 Warszawa

telefony +48 22 693 67 75, +48 693 67 82, +48 22 693 67 18

www.ruch.pol.pl

infolinia 0-801-443-122 (koszt połączenia wg taryfy operatora)


• Kolporter SA
pren-kold@kolporter.com, +48 35 50 471 do 478

• Garmond Press S.A.
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl, 01-106 ul. Nakielska 3,

tel.  +48 22 836 69 21

  • Wersja elektroniczna (również numery archiwalne)

 www.ekonomista.info.pl  

• Pojedyncze numery można kupić (za gotówkę) w:

Księgarnia Bankowa, Warszawa al. Solidarności 83/89
Key Text, 01-180 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 022 632 11 39, 022 632-11-36, fax wewn. 212

oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkiekonomiczne.pl 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu